You Are Viewing

conditions

The following is in Dutch only. If you want the sales conditions in another language please request them at info@cuemaster.tv

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gekend en goedgekeurd door de koper. De verkoper zal alleen met die tegenstrijdige clausule rekening houden die uitdrukkelijk wordt vermeld bij de aanvaarding van de bestelling.
  Het feit dat de koper – ook al is het slechts één keer – onze algemene voorwaarden heeft aanvaard, betekent dat de koper erkent dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle latere verkopen, zelfs indien deze mondeling worden geregeld.
 2. Onze offertes zijn geldig gedurende een bepaalde optietermijn die binnen de bijzondere voorwaarden vastgelegd is; indien we geen enkele optietermijn bepalen, dan gelden onze offertes zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop
 3. In geval van annulering minder dan 24 uur voor de prestatie geldt een schadevergoeding van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij anders overeengekomen. Bestellingen die schriftelijk bevestigd zijn via fax of e-mail of via een bestelbon en geannuleerd worden minder dan 72 uur voor de aanvang van de prestatie worden gefactureerd aan de overeengekomen prijs zoals vermeld in de bevestiging.
 4. Bij niet-betaling der facturen binnen de 60 dagen behouden wij het recht voor alle prestaties en leveringen te stoppen.
 5. Onze goederen worden op risico van de bestemmeling vervoerd.
 6. Wanneer materiaal wordt geinstalleerd en/of gebruikt door personeel van de klant, of zijn onderaannemers, zal elke schade die voortvloeit uit een foute installatie of fout gebruik worden doorgefactureerd aan de klant aan kostprijs + 15%.
 7. De leveringstermijn en de termijnen voor het uitvoeren der werken zijn niet voorgeschreven. Ze worden slechts gegeven ter informatie en gelden vanaf de reglementaire en volledige bestelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het overschrijden van deze termijnen, hetgeen dus voor ons niet kan leiden tot annulering van de bestelling of tot een boete.
 8. Alle klachten betreffende onze leveringen of onze facturen dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst, per brief te bereiken. Na deze uitdrukkelijk vastgestelde termijn worden klachten niet meer aanvaard.
 9. Onze facturen zijn kontant betaalbaar, behalve indien een andere betaalwijze, die tevens op de factuur zelf werd vermeld, is overeengekomen. Bij achterstallige betaling wordt op alle verschuldigde sommen een nalatigheidsintrest aangerekend van 1% per maand. De intresten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Deze verschuldigde sommen worden tevens vermeerderd met een konventionele schadevergoeding van 15% die forfaitair is vastgesteld, en minimum €50,- bedraagt. Deze vergoedingen dienen als compensatie voor de schade die te wijten is aan de vertraging.
 10. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.